قوانین مرتبط با پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد اداری

 


                

فساد اداری :

                       

 

فساد اداری از جمله پدیده ها ی سازمانی است که روند توسعه را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد و در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً بگونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود و برخی فساد اداری را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند .

 

فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد و در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً بگونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود و برخی فساد اداری را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند  ، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و رد وبدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمان ها فساد اداری تعریف کرده اند .

معمولاً فساد های اداری از راه های زیر انجام می پذیرد :

1. نقض قوانین و مقررات اداری

2. تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

3. تغییر در قوانین و مقررات اداری

4. خودداری ، کندکاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

5. تسهیل و یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد :

عوامل فرهنگي و محيطي
هر چه سطح اخلاقي عمومي بالاتر باشد هزينه‌هاي رواني و اخلاقي فساد اداري بيشتر خواهد شد چرا كه فرد در اثر ارتكاب به عمل خلاف، ‌رنج بيشتري متحمل شد از طرف ديگر هر چه سطح اخلاق كارمندي در محيط كار بالاتر باشد، ‌خطر كشف، تنبيه و هزينه هاي حيثيتي آن افزايش مي يابد و شرمسازي مرتكبين فساد بيشتر خواهد شد.
عوامل شخصيتي
در تمام كشور‌ها به ويژه كشور‌هاي توسعه يافته، ‌براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي آن شرايط صورت مي گيرد در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخص مديران در رفتارهاي سازماني بر مي گردد كه از خود نشان مي‌دهند.
عوامل اداري و سازماني
چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد‌هاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار، ‌امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه، فرآيند‌هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان، به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش تدريجي قدرت مقاومت و هم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنها‌د‌ها است.

همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالايي برخوردار است، ‌آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد.
تضعيف ساختار اداري
تخريب مشروعيت حكومت وحاكميت قانون
كاهش احترام به قانون اساسي
از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي
كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها
افزايش هزينه زندگي سالم
كاهش بهره وري
مواردي جهت كاهش فساد اداري
۱. شفاف سازي قوانين
۲. استقرار نظام هاي سنجش عملكرد كاركنان
۳. شايسته سالاري در عزل و نصب ها
۴. مشاركت دادن كاركنان در اداره امور
۵. ملزم ساختن واحدها به پاسخگويي
۶. ترويج فرهنگ اسلامي
۷. ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان كاري
۸. آگاه ساختن مردم به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي
۹. افزايش سطح اطلاع رساني به مردم و ارتقاي پاسخ گويي دستگاه هاي اجرايي

پيشگير ي از بروز فساد اداري
 
فرهنگ سازماني ، به عنوان منبع و مرجعي براي احساس هويت كاركنان به حساب مي آيد . بر اين اساس كاركنان شخصيت خود را وابسته به شخصيت ( فرهنگ) سازمان مي دانند و از آن اعتبار كسب مي كنند؛ يعني هويت بخشي
فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان سازمان و كنترل رفتار آنان، از اين طريق مانع بروز فساد اداري مي شود؛ يعني شكل دادن به رفتار ( كنترل رفتار(
فرهنگ سازماني با معرفي انگيزنده هاي مناسب به كاركنان، سبب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه احتمال بروز رفتارهاي خلاف قاعده سازمان كاهش مي يابد؛ يعني ثبات شيوههاي انگيزش
فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب ميآيد كه مي تواند ازطريق ارائه استاندارد مناسب (درابطه با آنچه كه اعضاي سازمان بايد انجام دهنديا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند؛ يعني ثبات سيستم اجتماعي
فرهنگ سازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد واحساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آيد كه آن چيز ، بيش از منافع شخص فرد است؛ يعني تعهد دروني.
عوامل موثر در پيشگيري از فساد
لغو مقررات غير منطقي
افزايش شفافيت و ساده سازي رويه ها و قوانين سازماني
افزايش دسترسي عمومي به اطلاعات
آموزش مدرسه اي / اجتماعي ضد فساد 
ايجاد تغيير در فرهنگ اجتماعي مستعد فساد
سازماندهي حركت ملي مبارزه با فساد
تقويت ارزش هاي مذهبي در نزد جامعه.
جريان يافتن ارزيابي عملكرد دستگاهها و نظارت همگاني بر آنها 
استفاده از فن آوري اطلاعات براي ايجاد جريانات كاري مكانيزه
كاهش تعامل مستقيم رو در روي خدمت گيرندگان و خدمت دهندگان


قوانین مرتبط با پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد اداری

                                              عنوان                                   دریافت فایل     
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

 

حقوق شهروندی در نظام اداری

 

آِین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

 

ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری

 محتوای مرتبط