قوانین و آیین نامه ها

 

آموزشی و پژوهشی

بهداشتی و درمانی

غذا و دارو

اداری و استخدامی


¨ قوانین

¨ مصوبات

¨ آئین نامه ها

¨ بخش نامه ها

¨ دستورالعمل ها

¨ سایر

¨ قوانین

¨ مصوبات

¨ آئین نامه ها

¨ بخش نامه ها

¨ دستورالعمل ها

¨ سایر

¨ قوانین

¨ مصوبات

¨ آئین نامه ها

¨ بخش نامه ها

¨ دستورالعمل ها

¨ سایر

¨ قوانین

¨ مصوبات

¨ آئین نامه ها

¨ بخش نامه ها

¨ دستورالعمل ها

¨ سایر


 

   دانلود : آيين نامه داخلي اداره جلسات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي           حجم فایل 13 KB
   دانلود : آيين نامه داخلي شوراي برنامه ريزي           حجم فایل 15 KB
   دانلود : آيين نامه كميسيون بررسي موارد خاص           حجم فایل 14 KB
   دانلود : آيين نامه مالي معاملاتي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران           حجم فایل 28 KB

قوانین و آیین نامه ها

محتوای مرتبط