جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
عباسعلی سرگزی مدیریت 054-33372007 fax:054-33372006 مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات
حسین جهانتیغی رئیس 054-33372041 054-33372042 054-33372042 هیئت بدون رسیدگی به تخلفات
فرحناز سرگزی هیئت تجدیدنظر 054-33372043 هیئت بدون رسیدگی به تخلفات

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط