کارشناسان

کارشناسان

 

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : نظری

سمت : بازرس

شماره تماس : 1206

 

 

........................................................................................................................................................................................

نام : نصیر

نام خانوادگی : رضائی

سمت : کارشناس حقوقی

شماره تماس : 1206

 

........................................................................................................................................................................................

نام :طاهره

نام خانوادگی :کفاش

سمت :کارشناس پاسخگویی به شکایات

شماره تماس : 1207

 

........................................................................................................................................................................................

 

 

 


معرفی

محتوای مرتبط