پاسخگویی به شکایات

اطلاعات شمارا دریافت کردیم

کد پیگیری شما :
 <-id->

می باشد.

 

وظایف درسطح پاسخگویی به شکایات :

دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه

بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

 بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ   به شاکیان

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رياست دانشگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

 پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

 

 


محتوای مرتبط