ارزیابی عملکرد

وظايف درسطح  ارزيابي عملكرد :

  √     همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن

  √     اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوط و تهيه مستندات لازم

  √    احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دانشگاه

  √     همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دانشگاه به منظور تعيين و تأييد امتيازات

  √     بررسي برگه‌هاي تكميل شده و تأييد آنها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري

  √     پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به ریاست دانشگاه و استانداری و وزارت متبوع

  √   نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحليل ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

  √     انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و شاخصهاي مورد عمل در دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي لازم

  √     انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه از طرف وزارت متبوع واستانداری ارجاع مي‌گردد


محتوای مرتبط