بازرسی

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری

1-      مشارکت در تهیه و بازنگری برنامه استراتژیک دانشگاه به منظور تبیین استراتژی های دانشگاه.

2-      تهیه برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی های مرتبط به صورت دوره ای.

3-      مشارکت در تهیه تنظیم برنامه کلان کشوری بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.

4-      تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای دانشگاه برای سنجش میزان "مطابقت عمل و عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاستهای ابلاغی.

5-      بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه و پیگیری نتایج.

سازماندهی و اصلاح فرایندها

6-      مشارکت در بررسی تعیین وظایف و فرایندهای قابل واگذاری در واحد های عملیاتی محیطی به بخش غیر دولتی (کاهش تصدی گری)

7-      مشارکت در کمیته های تخصصی به منظور اجرای سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دانشگاه.

8-      شرکت در کمیته ها و کمیسیون های دانشگاه.

9-      همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه.

10-  مشارکت در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی

11-  پیگیری اجرای مصوبات ارتقاء سلامت اداری در سطح دانشگاه.

آموزش ، نیروی انسانی و توانمندسازی

12-  مشارکت در نیاز سنجی ، تدوین و اصلاح بسته آموزشی تخصصی با هدف ارتقاء بهره ورری کارکنان و کارشناسان واحد.

راهبری و هدایت

13-  ایجاد بانک های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر عملکرد خدمات و فرایندهای واحد.

پایش و نظارت و ارزشیابی

14-  پایش دوره ای و منظم رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه با همکاری واحدهای تابعه.

15-  ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص های مهم پیامدی و تهیه و بازنگری چک لیست های مرتبط و ابزارهای پایش (با تاکید بر فناوری اطلاعات)

16-  بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان.

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

17-  هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط و همکاری و ارتباط با وزارت متبوع،دستگاه ها/سازمانها/برای دریافت آخرین سیاست ها و دستورالعملهای اجرائی و جاری سازی آنها در سطح دانشگاه.

18-  هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

19-  بهره گیری از توان کارشناسی حوزه های مختلف دانشگاه در راستای انجام ماموریت های محوله.

گزارش مستندسازی

20-  تهیه دوره ای و منظم گزارشات و آمار واحدها منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی و ارائه به مراجع ذیربط.

21-  پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات به منظور شفاف سازی،پاسخگویی و اطلاع رسانی.

بودجه بندب و تحلیل اقتصادی

22-  مشارکت در فرآیند بودجه ریزی برنامه های عملیاتی دانشگاه.

23-  مشارکت در محاسبه هزینه و قیمت تمام شده فرایندهای اصلی با همکاری واحدهای ذیربط(بودجه دانشگاه).

مدیریت منابع

24-  بهره گیری از فنآوریهای نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد.

25-  استفاده از فنآوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در انجام امور از طریق سامانه های الکترونیکی.

26-  مشارکت در طراحی و انجام پژوهش های مرتبط (طرحهای HSR) و اجرایی کردن نتایج آنها به صورت برنامه اقدام (Action plan).

27-  تقویت و ایجاد بانک ایده و دانش کاربردی در زمینه انجام بهینه فرایندها و روش های کار از طریق اشتراک گذاری اطلاعات علمی و تجربیات کارشناسان تخصصی.

28-  مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار و آسیب شناسی مشکلات.

سایر وظایف

·         .........

 


محتوای مرتبط