مدیریت

مدیریت

نام :  عباسعلی

نام خانوادگی  : سرگزی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی  

شماره تماس :    054-33295783

نمابر : 054-33295783

پست الکترونیکی :   Bazresi@zaums.ac.ir

 

 


محتوای مرتبط